KUNDCASE

SKÖVDE KOMMUN
C-archive, C-viewer, C-web

Digital bygglovshantering ger ökad kapacitet och servicegrad

Läs mer

 

SKELLEFTEÅ KOMMUN
C-archive, C-viewer, C-web

100% Digital ärendehantering i en av Sveriges största kommuner

Läs mer

 

REGION SKÅNE
C-archive

Framtids- och lagsäkrad patientdata med C-archive

Läs mer

 

LANDSTINGET KRONOBERG
C-archive

100 miljoner journaler tillgängliga via ett knapptryck

Läs mer

AKTUELLT

Comprima i samarbete med EDP Consult

 


En av Comprimas främsta samarbetsparters är EDP Consult som bland annat utvecklar IT-system för bygg- miljö- och ärendehantering, Va och avfall som idag används av över 90 % av landets kommuner. Comprima kompletterar EDPs system med e-arkivering och viewers och när kommunerna nu blir allt mer digitala finns här både tid och pengar att spara. Och givetvis också helt nya möjligheter att öka servicen till medborgarna.

 Comprima träffar Anders Christensson, marknadschef hos EDP Consult på deras årliga användarmöte som den här gången hålls på Quality Hotel vid Friends Arena i Stockholm. Anders berättar mer än gärna om EDP, kunderna och produkterna.
-EDP började med ärendehantering, bygg- och miljöförvaltningssystem redan 1992 och nu håller vi som bäst på att rulla ut vår nya version VISION till alla våra kunder. Omkring 60 % är redan över på den nya Dotnet/SQL-baserade versionen och resten kommer över under de närmaste åren.
Som en ledande leverantör har EDP givetvis flera partners som integrerat sina lösningar till ärendehanteringssystemet och Comprimas e-arkiv är ett sådant exempel. Tillsammans har Comprima och EDP idag 30 gemensamma kunder och ungefär en ny tillkommer varje månad. Comprimas VD Hans Holmqvist berättar:
-Vårt system C-archive kopplas lätt ihop med EDPs verksamhetssystem. Kommunens medarbetare samlar sedan alla allmänna handlingar på ett ställe, från skannade- till vanliga dokument, ljud- och bildfiler, som sedan tillgängliggörs både internt inom kommunen, men också – om man vill – även för medborgarna. Exempelvis kan en effektiviserad arbetsprocess för bygglov spara mycket tid för kommunen när medborgarna själva kan söka upp sina ärenden över nätet – dygnet runt – och både komplettera och se vart deras ärende befinner sig i godkännandeprocessen.

 Onödiga utgifter att spara in

 När ärendena avslutats sker en direktarkivering i Comprimas e-arkiv, som är ett godkänt digitalt arkiv för långtidsbevaring av allmänna handlingar. Kommunerna slipper då skicka alla pappersdokument till skanning vilket inte bara är en direkt besparing utan också en avsevärd kvalitetshöjning då allt material nu också blir sökbart digitalt.
-Ett snabbt överslag har visat att digitaliseringen kostar ungefär 150.000 kronor om året för en genomsnittlig svensk kommun, säger Hans på Comprima. En direkt onödig utgift. För att inte tala om all den tid som går åt för kommunens anställda vad gäller att söka efter information. Här kan befintliga resurser i stället användas för mer kvalitativa uppgifter.
-EDPs ärendehanteringssystem och Comprimas digitala arkiv är nu helt integrerade, berättar Anders. Konkret innebär detta att när man arbetar med ett ärende i vårt ärendehanteringssystem EDP VISION så öppnas alla relaterade dokument både i vårt system och i C-archive. Behovet av att söka i olika system är alltså helt överbryggat.
Comprima Viewer spelar en annan central roll i samarbetet, ett system som tar den papperslösa hanteringen ännu ett steg längre. Här kan registratorn sätta en digital stämpel på alla inkommande dokument och slipper därmed onödiga utskrifter för ankomststämpling. Comprima Viewer används även för att mäta ytor, höjder och sträckor på digitala ritningar.
Både EDP och Comprima ser stor potential i trenden kring e-arkivering och effektivisering av de digitala processerna och tror att i stort sett alla kommuner kommer att arbeta på det här sättet inom ett par år.  
-Vi ser e-arkiv som en självklar modul till våra system, säger Anders. Och vi planerar just nu för fullt för en gemensam turné i landet tillsammans med Comprima där vi presenterar våra lösningar för framtidens kommunala IT och medborgarservice.

 Även system för vatten- och avlopp

 EDP har också fler produkter och tjänster på menyn och man är även en ledande leverantör inom system för vatten- och avfallshantering.
-Vi fokuserar på att utveckla kund- och verksamhetsanpassade produkter, säger Anders. Och just inom vatten- och avfallshantering har vi en hel del spännande lösningar som helt klart ligger i framkant. Exempelvis använder vi RFID-märkning av soptunnor som samlar loggar uppgifter om hämtning, vikt etc, vilket idag används av 1 000 sopbilar och i sin tur sparat både tid, pengar och mer exakt kravställning vid upphandling.

Huruvida Comprima och EDP kommer att hitta samarbeten även inom vatten- och avloppssystemen får framtiden utvisa. Men en sak är säker och det är att Comprimas lösningar och EDPs ärendehantering passar som hand i handske.
-Nu skall vi ut och berätta för våra kunder att just så är fallet, säger Anders leende. Och vi ser fram emot att jobba vidare med Comprima. 

Comprima är av Riksarkivet och SKL ett godkänt digitalt arkivsystem för långtidsbevaring av allmänna handlingar.

Luleå Kommun installerar Comprima

Luleå Kommun växer så det knakar och är på god väg att etablera sig som ett internationellt IT- center där bland annat Facebook nyligen startat sitt första europeiska datacenter. Kommunens miljö- och byggnadsförvaltning har inte varit sen att hänga på och just nu pågår ett projekt för att införa ett nytt verksamhetssystem med syfte att digitalisera bygglovsprocessen. Målsättningen är att inom kort vara en fullvärdig e-myndighet som erbjuder sina medborgare 24/7-service. En av leverantörerna är Comprima som står för e-arkiv och verktyg för att hantera digitala ritningar för granskning av bygglovshandlingar.

Vi ringer upp Anna Henriksson som är Miljö- och Bygglovschef på Luleå Kommun för att ställa några frågor om vad som händer just nu.

-Vi är mitt i projektet, berättar Anna. Vi håller som bäst på med kopplingarna till systemen Mitt bygge och Comprima. Verksamhetssystemet är på plats och vi hanterar redan inkommande ärenden i det.

Upphandlingen av de nya systemen gjordes för ett år sedan och valet föll då på leverantören EDP Consult som står för verksamhetssystemet Vision, dvs ärendehantering och diarieföring som bildar ryggraden i miljö- och byggnadsförvaltningens IT-stöd för ärendehantering. Man valde också Comprima för det digitala arkivet och bygglovshanteringen, en process som ställer speciella krav på funktionalitet. Anna berättar att man nu arbetar med att optimera arbetsprocesserna.

-Vårt övergripande mål är att vi kraftigt skall öka kvaliteten på vår ärendehantering samt ha tillgänglighet 24/7. Vi har ett politiskt uppdrag att skapa förutsättningar för 1500 nya bostäder till år 2018 eftersom det finns ett starkt intresse för att bygga nytt och utveckla kommunen.

Kommunikationen är viktigast

Med mycket på gång inom byggsektorn blir det självklart en ökad press på miljö- och byggnadsförvaltningen och under lång tid har man arbetat med att digitalisera bygglovshandlingar, gallrat och rensat och skannat för slutlig arkivering .

-När jag tidigare arbetade som bygglovschef insåg jag redan från första början att vi måste förnya oss. Jobbar vi digitalt kommer vi ha alla handlingar på ett ställe och man kan som handläggare nå allt elektroniskt. Kommunikationen kring ärenden underlättas, både hos oss inom kommunen och för sökanden och sakägare, dvs de som berörs av ett bygglov. Vårt mål är att förvaltningen skall ha en helt digital process för både bygglov och elektronisk arkivering inom två år.

Anna understryker att digital kommunikation, både internt inom kommunen och med ”kunderna”, dvs medborgarna är A och O vad det gäller att effektivisera.

-Vi har inspirerats en hel del av Skatteverket. De har ju varit något av en föregångare vad gäller den moderna myndigheten när det gäller att förenkla, öka tillgängligheten och dessutom jobba med transparens och öppenhet. Och inte minst bemötandet, det vill säga hur man på bästa sätt skall ta emot kunderna i en digital myndighetsroll, ett område som jag personligen känner väldigt starkt för.

Anna fortsätter med att berätta om systemen från Comprima, det vill säga e- arkivet och bygglovsprocessen.

-Vi är ännu bara i början. Det vi gör just nu är att koppla ihop systemen så vi kan registrera nya ärenden och använda den digitala stämplingsfunktionen som finns i Comprima, hantera bygglovsprocessen samt givetvis också avsluta och arkivera när allt är klart.

Det är mycket som kan hända i en bygglovsprocess, berättar Anna.

-I ett bygglov söker man ju för en ny byggnad eller en förändring av en befintlig byggnad. Är det då något som inte är klart eller avviker mot detaljplanen (vilket är det vi prövar bygglovet mot) behöver vi kunna kommunicera med de berörda parterna, exempelvis grannar eller annan part, t.ex. Trafikverket om det pågår en byggnad av väg eller järnväg.

Mäklare är en annan grupp som vi har mycket att göra med. De är ju hela tiden inne och säljer i vårt befintliga bostadsbestånd och vill kunna se planlösningen på ett hus eller se det senaste bygglovet, uppgifter som vi har i våra arkiv. Som det är nu får vi manuellt plocka ut handlingar ur arkivet, skriva ut dessa eller maila. Så småningom kommer vi med Comprimas system kunna tillgängliggöra arkivet över

nätet för alla inblandade. Mäklarna så väl som privatpersoner kan då själva söka fram vad de behöver, dygnet runt utan vår hjälp.

Anstormning av kommuner

-För alla parter handlar det om att förenkla och tillgängliggöra och att kunna se status för pågående ärenden, avslutar Anna. Varje gång det händer något nytt i handläggningen av ett bygglovsärende skulle de inblandade kunna få ett SMS eller ett mail. Idag får vi väldigt mycket samtal kring pågående ärenden och kan vi tillgängliggöra processen frigör vi vår egen tid och kan istället lägga resurser på annat. Som till exempel att jobba mer och snabbare med kvaliteten för varje ärende.

Medan projektet fortsätter hos Luleå Kommuns miljö- och byggnadsförvaltning meddelar Hans Holmqvist, VD på Comprima att mycket nytt är på gång.

-Vi ser en anstormning av kommuner som vill publicera bygglovshandlingar, ritningar till allmänheten för utökad medborgarservice, mäklare m.fl. Skövde kommun har genomfört mätningar och konstaterar att de flesta sökningar sker under kvällar och helger när medborgarna har tid att tänka på om-och-tillbyggnad av sina boenden samtidigt som den kommunala administrationen har helgledigt.

Det är en stor vinst för medborgarna som slipper ta av sin arbetstid till privata ärenden och att trycket på den kommunala administrationen minskar och i förlängningen får vi ett bättre och kostnadseffektivare samhälle.

I snitt är det en kommun i månaden som vill genomföra ett webpubliceringsprojekt. Comprima har levererat till fler än 10 kommuner och då finns det 280 kvar. Den direkta samhällsnyttan är påtaglig.

Vi har länge pratat om det papperslösa samhället men nu finns lösningarna som gör att det inte finns någon ursäkt. Som ett annat exempel meddelar ett av våra större universitet att utskriftsvolymen halverats under de senaste två åren vilket tydligt talar för att de nya generationerna inte tänker ”ta i ett papper” och vi måste tillsammans utveckla och modernisera samhället.

Tranås Kommun köper Comprima Viewer

Tranås Kommun har nyligen infört E.D.P Consults system EDP Vision – Ärende.

Det är kommunens serviceenhet inom Kommunledningsförvaltningen som använder systemet som kommunens centrala Diarie-och-Ärendehanteringssystem. För att öka effektiviteten och minska behovet av utskrifter används Comprima Viewer till att digitalt stämpla inkommande ärenden. Vidare finns även funktionalitet för att konvertera Word, Excel och e-mail till PDF-format.

Staffanstorps Kommun väljer Comprima

Comprima har efter en upphandling hos Staffanstorps kommun blivet utvalda som leverantör till kommunens bygglovsarkiv.

Lösningen bygger på Comprimas molntjänst och Comprima Viewer.

Lessebo Kommun nu i full färd med att digitalisera sitt bygglovsarkiv.

Kommunen har påbörjat ett projekt med att installera Comprima Arkiv, Comprima Viewer samt integration mellan ByggReda och Comprima.

Finspångs kommun uppgraderar med Comprima

Finspångs Kommun har sedan några år tillbaka digitaliserat sitt Bygglovsarkiv som finns lagrat Comprimas molntjänst.

Kommunen har uppgraderat med Comprimas nya administrations klient som är ett effektivt hjälpmedel för att utföra förändringar och uppdateringar av alla fastighetsärenden som finns i systemet. Med det nya verktyget kan man ”massmärka” ärenden för att sätta nya metadatafält tex uppdatering av nya fastighetsbeteckningar och söka både på nya och äldre fastighetsbeteckningar.

Vidare har Finspångs Kommun investerat i Comprima Viewer för att mäta/skissa på digitala ritningar och vid behov digitalt stämpla inkommande ärenden oavsett om de kommer in på papper eller digitalt.

Finspångs ärendehanteringssystem ByggReda från EDP Consult har också integrerats med Comprima vilket innebär att avslutade ärenden kan direktarkiveras ner i arkivet. Comprima är av Riksarkivet och SKL ett godkänt system för långtidsbevaring av allmänna handlingar. Med denna integration slipper man hanteringen och kostnaden för att skicka avslutade ärenden för digitalisering vilket ökar effektiviteten, minskar pappersåtgången och kostnaderna.

Umeå Kommun investerar i en stor användarlicens för Comprima Viewer

Statistik säger att det inte är mer än 7-8% av landets Bygglovshandläggare som mäter och skissar på digitala ritningar.

Trenden går nu mycket snabbt till att arbeta 100% digitalt och i Umeå kommer kommunens alla handläggare mäta på digitala ritningar.

Trollhättan fortsätter sin satsning på digital hantering och service

Trollhättan ligger långt fram i utvecklingen vad avser 100% digital hantering av sina ärenden. Man har nu investerat i C-viewer för att kunna mäta och skissa på digitala ritningar oavsett i vilket av stadens system handlingarna ligger i.

Sveriges framsida tar klivet in i framtiden!

Enkel och effektiv hantering av bygglov. Förbättrad medborgarservice. Minskad pappersförbrukning. Fördelarna med C-Viewer är många och vägde tungt när Göteborgs Stad valde C-Viewer från Comprima. Anledningen var bland annat det intuitiva och självinstruerande gränssnittet som gör att man snabbt kommer igång. C-Viewer utvecklas kontinuerligt och i nästa version finns full funktionalitet för att mäta byggnadshöjder med hänsyn tagen till medelmarknivån. Denna funktion ger en förbättrad effektivitet i storstads-planering med mycket nybyggnation. Utöver detta utvecklas nya hjälpfunktioner för statistikrapportering till bl.a. SCB.

Säker digital patientdata i Värmland - enkelt.

Comprima har under ett års tid genomfört ett omfattande leverans- och  implementationsprojekt tillsammans med Landstinget i Värmland. Resultatet är Nordens mest moderna digitala informationshanteringssystem inom vård och omsorg. C-Archive är den centrala lösningen för att på ett mycket säkert sätt lagra invånarnas journaler och Landstingets personalhandlingar. Lösningen bygger på en intelligent integration med Landstingets digitala patientjournalsystem – Cosmic.

 

Lösningen uppfyller samtliga lagkrav inom PDL – Patientdatalagen – med rigorösa krav på patientsäkerhet.

Utveckling-Underhåll-Support avtal säkrar framtiden…

Under det senaste halvåret har vi tecknat nya långsiktiga Utvecklings-, Underhålls- och Supportavtal med Region Skåne, Region Jönköpings Län, Landstinget i Värmland och Region Kronoberg. Avtalen är långsiktiga med löptider på upp till sex plus sex år. Comprimas åtagande är omfattande och åtagandet omfattar att hela tiden utveckla programvaran och anpassa densamma till nya lagkrav och nya IT-miljöer samt att leverera högsta support och beredskap. Ett driftsavbrott kan få ödesdigra konsekvenser och Comprimas supportverksamhet har ett stort ansvar att hela tiden sköta den löpande applikationsdriften.